Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a tréningových tipov na zlepšenie Vášho futbalového tréningu

Hľadať

Dodacie a platobné podmienky

1. Predávajúci odošle tovar zákazníkovi do sedem pracovných dní od potvrdenia objednávky, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Zvyčajne však zasiela tovar nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky. V prípade platby prostredníctvom prevodu na účet môže byť tovar odoslaný najskôr v deň pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. Kupujúci túto dodaciu lehotu bez výhrad akceptuje.

2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 14 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve alebo záväznej akceptácii objednávky, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

4. Predávajúci tovar doručuje prostredníctvom Slovenskej pošty („doručiteľ“) formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky. Ku kúpnej cene sa pripočítava expedičný poplatok a balné podľa nasledujúcej tabuľky

Spôsob platby

CENA

Platba vopred na účet predávajúceho

2,40 €

Platba na dobierku

3,30 €

V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe želania kupujúceho mu predávajúci môže účtovať poštovné za každú zásielku samostatne.

5. Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom na sprievodnom doklade Slovenskej pošty. Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená zákazníkom pri objednaní v objednávkovom formulári. Zákazník sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku zákazníkovi, ktorý v minulosti neodobral či riadne nezaplatil záväzne objednaný tovar.

7. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré doručovateľ vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je viditeľne mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť doručovateľovi a zásielku neprebrať.

9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.1. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

10. Ak tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené kupujúcemu ani do 14 dní po potvrdení objednávky predávajúcim, resp. SMS o expedícii, kupujúci by mal kontaktovať svoju dodávaciu poštu aj predávajúceho. Bližšie informácie o balíku kupujúceho a možných dôvodoch nedoručenia predávajúci po preverení následne poskytne kupujúcemu e-mailom.
Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
DPH 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny s DPH

Pokladňa